PRACOWNIE

Sale symulacyjne niskiej i wysokiej wierności

BLOK OPERACYJNY

Sala wysokiej wierności, w której studenci będą mogli nauczyć się czynności anestezjologicznych, przygotowujących pacjenta do zabiegu operacyjnego. Zaawansowane wyposażenie sali gwarantuje doskonałe warunki, zarówno przygotowania pacjenta do zabiegu, jak i samych czynności stosowanych przez personel, przed wejściem na blok operacyjny, tj. zasad aseptyki i prawidłowego zachowania się w tego rodzaju oddziale.

SALA SYMULACJYJNA – MIESZKANIE

Pomieszczenie, które odzwierciedla mieszkanie pacjenta, wraz z symulowaną kuchnią, salonem oraz łazienką.

SALA ĆWICZEŃ Z PACJENTEM STANDARYZOWANYM

Sala wykorzystująca podczas zajęć udział pacjenta standaryzowanego, który będzie pomocny w nauce przeprowadzania wywiadu z pacjentem czy komunikacją z rodziną pacjenta.

PRACOWNIA USG

Sala wyposażona w aparaty kliniczne oraz symulatory do badania ultrasonograficznego, zapewniające możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności związanych z ultrasonografią.

SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS

Sala niskiej wierności, która umożliwia przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielenia pierwszej pomocy.

SALA DO BADANIA FIZYKALNEGO

Jest przeznaczona do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem czy komunikacji z rodziną pacjenta. Wyposażona w trenażery do osłuchiwania pacjenta, trenażery do badania oka i ucha oraz brzucha, a także wszelki drobny sprzęt medyczny niezbędny do wykonania badania fizykalnego.

PRACOWNIE UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH

W pracowniach umiejętności technicznych studenci będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak: wykonywanie iniekcji, zakładanie dostępu doszpikowego, cewnikowanie pęcherza moczowego, wykonywanie punkcji lędźwiowej, zakładanie dostępu donaczyniowego, badania per rectum, wykonywanie konikopunkcji i innego zabezpieczania dróg oddechowych oraz pielęgnowania ran pooperacyjnych oraz stomii.

SALA IT PEDIATRYCZNA

Sala wysokiej wierności, która przeznaczona będzie do praktycznej nauki zaawansowanych czynności, obejmujących zagadnienia z intensywnej terapii pediatrycznej. Student może nauczyć się tutaj procedur stosowanych w oddziałach szpitalnych do tego przeznaczonych, obsługi zaawansowanego sprzętu używanego przy dziecku wymagającym szczególnej terapii.

SALA IT DOROSŁYCH

Sala wysokiej wierności przeznaczona do praktycznej nauki zaawansowanych czynności, obejmujących zagadnienia z intensywnej terapii. Student może nauczyć się tutaj procedur stosowanych w oddziałach szpitalnych tego przeznaczenia, obsługi zaawansowanego sprzętu używanego przy pacjencie wymagającym szczególnej terapii.

SOR DOROŚLI

Sala symulacyjna wysokiej wierności dokładnie oddaje specyfikę szpitalnego oddziału ratunkowego. Zajęcia w tej sali pozwolą nauczyć się studentom działania w warunkach zbliżonych do warunków panujących w SOR. Będą mogli również nauczyć się pracować interdyscyplinarnie, wykorzystywać możliwości konsultacji ze specjalistami a także podejmować decyzje krytyczne, mające wpływ na dalsze losy pacjenta.

PRACOWNIA LAPAROSKOPII

Pracownia wyposażona w trenażery laparoskopowe, pozwalająca na kompleksową naukę umiejętności laparoskopowych, zaczynając od początkowych ćwiczeń wyrabiających koordynację wzrokowo-ruchową, związaną z użyciem narzędzi laparoskopowych, poprzez naukę szycia, kończąc na ćwiczeniu procedur chirurgicznych.

PRACOWNIA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Pracownia VR pozwalająca uczestnikowi symulacji stać się częścią wirtualnego szpitala i doświadczać go w pierwszej osobie podczas pracy z pacjentem, dzięki wykorzystaniu systemu VR i specjalnie do tego przeznaczonym okularom.

SALA ŚRODOWISKOWA

Sala środowiskowa wyposażona w symulator karetki, warunki wypadku drogowego i środowiska górskiego ze ścianką wspinaczkową. Specjalne dźwięki, światła sceniczne czy wytwornica dymu pozwalają na realistyczne odwzorowanie środowiska zewnętrznego.

SALA NEONATOLOGICZNA

Sala neonatologiczna jest salą wysokiej wierności, wyposażoną
w zaawansowany technologicznie sprzęt oraz symulatory, służące studentom w pełnieniu opieki medycznej nad noworodkiem zdrowym oraz wykazującym patologie. Studenci w sali neonatologicznej spotkają się z najbardziej zaawansowanym symulatorem noworodka, na którym z powodzeniem można ćwiczyć osłuchiwanie klatki piersiowej, tonów serca, pobieranie krwi, cewnikowanie pępowiny, doszpikowa podaż leków czy też ocena zabarwienia skóry, napięcia mięśniowego. W pracowni również możliwa będzie praca z mniej zaawansowanymi symulatorami noworodków służących do nauki wentylacji mechanicznej, ucisków klatki piersiowej czy takich czynności pielęgniarskich jak zgłębnikowanie lub zakładanie dostępu dożylnego. W pracowni neonatologicznej znajdziemy także wysokospecjalistyczne stanowisko resuscytacyjne z możliwością podłączenia do gazów medycznych, otwierając tym samym drogę do wykorzystania automatycznej wentylacji noworodka, jego odsysania, pomiaru temperatury ciała. Ponadto w sali obecny jest inkubator zamknięty, dzięki któremu studenci mogą uczyć się praktycznych umiejętności pielęgnacji noworodków przedwcześnie urodzonych w warunkach wysoce oddających rzeczywistość spotykaną w szpitalach. Oprócz tego w tym miejscu mamy możliwość przeprowadzania scenariuszy, ich nagrywania, dzięki obecności sprzętu audio-video i ich późniejszej analizie, zwanej debriefingiem.

SALA PORODOWA

Sala porodowa to sala wysokiej wierności. W głównej mierze przystosowana do przeprowadzania porodu i wykonywania pierwszych czynności przy noworodku tuż po narodzinach. Oprócz tego sala porodowa pozwala na przeprowadzanie scenariuszy odnoszących się do chorób internistycznych występujących w okresie ciąży jaki i w okresie okołoporodowym. Sala wyposażona została w zaawansowany symulator porodu, odzwierciedlający dorosłą kobietę w ciąży donoszonej. Symulator umożliwia przeprowadzenie porodu fizjologicznego przy ułożeniu matki i płodu w różnych pozycjach aby symulować różnorodne metody odbierania porodu. Studenci także mogą zdobyć doświadczenie w radzeniu sobie z rzadkimi, ale zagrażającymi życiu powikłaniami takimi jak dystocja barkowa czy krwotok poporodowy z zatrzymanym łożyskiem i fragmentem łożyska. W warunkach klinicznych podczas akcji porodowej głównymi czynnościami, które należy wykonać jest między innymi ocena stanu rodzącej, monitorowanie przebiegu porodu oraz prawidłowe przyjęcie porodu. To wszystko podczas przeprowadzanej sesji symulacyjnej jest możliwe do wykonania i przećwiczenia dzięki wyposażeniu sali porodowej w kardiomonitor umożliwiający obserwację parametrów życiowych rodzącej, może on także służyć do wyświetlania elektronicznego monitorowania stanu płodu (EFM). Symulator można stosować do nauki takich umiejętności, jak postępowanie z drogami oddechowymi, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, osłuchiwanie tonów serca i płuc oraz pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową. Sala została również wyposażona w otwarty inkubator z promiennikiem – daje to możliwość oceny stanu noworodka i jego opieki tuż po porodzie. Sala porodowa z zapleczem audio-video pozwala na rejestrację audiowizualną przeprowadzanych scenariuszy symulacyjnych, by móc następnie dokonać analizy wykonanych zadań podczas debriefingu.

SALA PEDIATRYCZNA

Sala pediatryczna jako sala wysokiej wierności, wyposażona w sprzęt audio-video jest przystosowana do przeprowadzania scenariuszy z użyciem dwóch obecnych tam zaawansowanych symulatorów dzieci – rocznego i pięcioletniego. Symulatory dziecięce w głównej mierze mają służyć szkoleniom z zakresu szeroko pojętej pediatrycznej opieki medycznej. Symulatory pediatryczne umożliwiają przeprowadzanie szerokiej gamy zabiegów i badań diagnostycznych, wśród ich wielu funkcji wyróżnić można: możliwość podłączenia zapisu EKG i jego obserwacji na monitorze pacjenta, ocena szerokości źrenic i ich reakcji na światło, symulacja obrzęku języka, osłuchiwanie klatki piersiowej, wykonywanie wkłuć dożylnych, doszpikowych, domięśniowych, cewnikowanie pacjenta, zmianę zabarwienia skóry, pomiar ciśnienia tętniczego, osłuchiwanie perystaltyki jelit czy nawet wykonanie defibrylacji. Nasi mali pacjenci są aktywni, mrugają oczami, płaczą, mogą również rozmawiać (odgłosy uruchamiane z palety nagrań lub imitowane przez instruktora). Szereg dostępnych funkcji symulatorów ułatwia zaaranżować i wdrożyć wiele scenariuszy obejmujących postępowanie w przypadku m.in.: astmy czy hipotermii. Wymaga to od studentów maksymalnego zaangażowania w opiece, co czyni przeprowadzane zajęcia bardzo ciekawymi i wartościowymi.

SALA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Sala opieki pielęgniarskiej jest salą wysokiej wierności z zapleczem audio-video przeznaczoną do przeprowadzania klinicznych scenariuszy symulacyjnych zbliżonych do tych sytuacji jakie panują w szpitalu. Główną rolę odgrywa tutaj wysoce zaawansowany pielęgniarski i ratunkowy symulator odzwierciedlający pacjenta dorosłego. Zapewnia możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie – respiratora, monitorowanie pracy serca za pomocą 3-odprowadzeniowego EKG, stymulację zewnętrzną z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji oraz defibrylację przy użyciu klinicznego defibrylatora, monitorowanie saturacji krwi przy pomocy klinicznego sprzętu, pobieranie krwi z palca do badania, pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych z zakresu neurologii, pulmonologii, kardiologii, gastroenterologii oraz ginekologii.

SALE EGZAMINU OSCE

W CSM znajdują się dwie sale egzaminu OSCE dla kierunku Pielęgniarstwo oraz kierunku Położnictwo. Każda z sal podzielona jest na trzy mniejsze pomieszczenia. Sale te w głównej mierze służą do przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE (ang. Objective Structured Clinical Examination) metodą symulacji medycznych. Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny ma za zadanie sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych proceduralnych oraz kompetencji społecznych zdobytych w całym toku studiów, umożliwiających absolwentowi samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki czy położnej. Jednakże sale te pełnią także funkcję m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu i komunikacji z pacjentem oraz debriefingu dla mniejszych grup. Warto zaznaczyć, że w CSM odbywają się także zajęcia z Pacjentem Standaryzowanym. Pacjent standaryzowany to aktor, który wciela się w rolę pacjenta tak aby realistycznie i dokładnie odtworzył historię przebiegu danej choroby, prezentując emocjonalne i fizyczne symptomy konkretnej choroby. Sale wyposażone są w rejestrujący system audiowizualny.

PRACOWNIA Z ZAKRESU ALS

Pracownia z zakresu ALS (ang. Advanced Life Support) przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak i prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z algorytmem ALS. Wyposażenie pracowni w defibrylator z funkcją AED daje możliwość studentom nabycia praktycznych umiejętności w jego prawidłowej obsłudze i użyciu – zastosowaniu defibrylacji, kardiowersji i przezskórnej stymulacji rytmu serca. W sali ALS wysokiej wierności, znajduję się zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej, umożliwia to przeprowadzanie scenariuszy klinicznych sprawdzające umiejętności, wiedzę oraz myślenie krytyczne symulując realne zdarzenia obejmujące postępowanie w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia w różnych mechanizmach, wykorzystując przy tym defibrylator, drobny sprzęt medyczny do udrożnienia dróg oddechowych, dożylnej podaży płynów i leków czy kardiomonitor w celu monitorowania pracy serca i innych parametrów życiowych.

PRACOWNIA Z ZAKRESU BLS

Pracownia z zakresu BLS (ang. Basic Life Support) to sala niskiej wierności, ma służyć prowadzeniu zajęć z udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Sala BLS wyposażona została w fantomy reanimacyjne w różnym przedziale wiekowym: niemowlę, dziecko, dorosły. Fantomy reanimacyjne pozwalają na elektroniczną kontrolę poprawności odnalezienia właściwego miejsca uciśnięć klatki piersiowej, dostępne symulowane tętno szyjne umożliwiające naukę jego odnajdywania i badania, szczegółową ocenę i pomiar częstotliwości i głębokości uciśnięć, informacje o dokonanej relaksacji (zwolnieniu nacisku), odpowiedniej objętości podczas wentylacji oraz końcową prezentację wyników i podsumowanie pojedynczej sesji treningowej. Wyniki są zapisywane w celu porównania i sprawdzeniu rozwoju kompetencji w zakresie RKO w czasie. Dodatkowo fantomy pozwalają na doskonalenie techniki usuwania ciała obcego z dróg oddechowych, przystosowane są także do pracy z defibrylatorami treningowymi AED, które również znajdują się na wyposażeniu sali. Zaopatrzenie pracowni w deski ortopedyczne, plecak ratowniczy pozwala studentom na zdobycie praktycznych umiejętności w ocenie ogólnego stanu pacjenta, postępowaniu w przypadku urazów, usztywnianiu złamań, zaopatrywaniu ran, przygotowanie pacjenta do transportu. Na wyposażeniu sali znajdują się fantomy „połówki” przedstawiające tors ale również pełnopostaciowe fantomy rozszerzające zakres i możliwości realizowanych ćwiczeń o scenariusze urazowe i ewakuacyjne.

SALA DO ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich daje możliwość studentom nabycia praktycznych umiejętności w opiece i pielęgnacji. Wyposażenie i aranżacja sali odzwierciedlają środowisko opieki pielęgniarskiej zapewniając warunki do realizacji praktycznych ćwiczeń obejmujących umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, naukę przemieszczania pacjenta czy też obsługę sprzętu medycznego ułatwiającego wykonywanie czynności przy chorym pacjencie. Sala ta ma dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych – zawiera prysznic, wózek prysznicowy, podnośnik dla pacjenta, ubikację oraz umywalkę. W pracowni znajduje się realistyczny, interaktywny zaawansowany symulator pielęgniarski oraz zaawansowany fantom pielęgnacyjny. Pełnopostaciowe fan­tomy osoby doro­słej umoż­li­wia­ją ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresu pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe i pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Oprócz wyko­ny­wa­nia typo­wych pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich fan­tom umoż­li­wia roz­sze­rze­nie ćwi­czeń o czyn­no­ści ratun­kowe takie jak uci­ska­nie klatki pier­sio­wej, wen­ty­la­cja dodat­nim ciśnie­niem czy intu­ba­cja przez nos i usta. Pracownia umiejętności pielęgniarskich posiada także panel medyczny z dostępem do gazów medycznych. Dodat­kowo umoż­li­wia symu­lo­wa­nie pacjenta gine­ko­lo­gicz­nego oraz onko­lo­gicz­nego dzięki dodat­ko­wym zesta­wom piersi z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami oraz szyj­kami macicy.

SALA KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH

Sala kształtowania umiejętności technicznych została wyposażona w fantomy, trenażery o różnych stopniu zaawansowania dające możliwość nauki wykonywania różnorodnych procedur i zabiegów medycznych. Studenci mają możliwość przećwiczenia chociażby takich zabiegów jak: cewnikowanie pęcherza moczowego (wariant żeński oraz męski), wykonywanie iniekcji śródskórnych oraz domięśniowych, zakładanie dostępu donaczyniowego, doszpikowego oraz centralnego, nauki zabezpieczania dróg oddechowych, zakładanie zgłębnika, wykonanie drenażu klatki piersiowej, wykonanie tracheostomii, konikotomii, pielęgnacja ran pooperacyjnych, odleżynowych, pielęgnacja stomii, badanie gruczołu piersiowego, nauka intubacji noworodków, dzieci, dorosłych, osłuchanie klatki piersiowej czy także te bardziej zaawansowane jak nauka i ocena zakładania szwów, fantom niemowlęcia do nauki zakładania dostępów dożylnych, fantomy wcześniaków posiadające wiele funkcji umożliwiających przeprowadzanie różnorodnych scenariuszy treningowych: wentylację i osłuchiwania płuc w czasie wentylacji, rękoczyn Sellicka, intubacja, wprowadzanie i zabezpieczenie sondy żywieniowej, pielęgnacja stomii, cewnikowanie pępowiny i pobieranie krwi, wkłucia dożylne, odsysanie. Studenci mają możliwość nie tylko wykonania samego zabiegu ale przeprowadzenie i przećwiczenie całej procedury poczynając od przygotowania samego siebie, stanowiska i sprzętu do instrumentowania, aż po wykonanie zabiegu.

SALA DO ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH

Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych jest salą niskiej wierności, wyposażoną w symulatory i inne sprzęty przydatne w kształceniu przyszłych położnych. Znajduje się tutaj symulator porodowy, który dzięki połączeniu anatomicznej dokładności, w tym szyjki macicy i kanału porodowego sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do trenowania wszystkich umiejętności związanych z porodem fizjologicznym, jak również powikłanym. Trzeba zaznaczyć, że ma on możliwość regulacji rozwarcia kanału szyjki macicy, położenia punktu prowadzącego, badania położenia szwów i ciemiączek czy pęcherza płodowego podczas ćwiczeń badania wewnętrznego w I okresie porodu. Dodatkowo przeprowadzenia samego porodu, również powikłanego krwotokiem poporodowym. W tej sali mieszczą się również symulatory służące do oceny usytuowania płodu w jamie macicy za pomocą chwytów Leopolda, symulatory dające możliwość wysłuchania tętna płodu czy nawet łóżko porodowe i fotel ginekologiczny. Na wyposażenie sali do ćwiczeń umiejętności położniczej składają się również szpitalne łóżeczko noworodkowe, stolik do badania niemowląt, wanienka do kąpieli noworodka, a dodatkowo waga noworodkowa i metr, umożliwiające ćwiczenia pomiarów antropologicznych noworodka. Znajdziemy tu również dwa fantomy noworodka do ćwiczenia umiejętności jego pielęgnacji i jeden fantom niemowlęcia. Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych ma dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych jak i również dla osób po przebytych zabiegach.

SALA KONFERENCYJNA

Wszechstronna sala, w której zorganizować można konferencje, warsztaty czy wykłady, w których uczestniczyć będzie wieksza liczba studentów.