RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: iod@ur.edu.pl;
 3. Dane osobowe studentów, w tym wizerunek przetwarzane będą w celu analizy przebiegu utrwalonego egzaminu/zajęć, oraz do celów naukowych;
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , tj. na podstawie zgody;
 5. dane osobowe studentów przechowywane będą przez okres – w przypadku sesji symulacyjnych prowadzonych w trakcie zajęć edukacyjnych – do końca dnia w którym zostały nagrane, w przypadku egzaminów i zaliczeń zgodnie z zasadami przechowywania i archiwizowania prac studentów obowiązującymi w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 6. Każdy Student/Studentka posiada prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Każdy Student/Studentka posiada prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie – /dotyczy tylko sytuacji gdy w pkt 3) był wpisany Art. 6 ust. 1 lit. a czyli gdy dane przetwarzamy na podstawie zgody osoby/;
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Każdy Student/Studentka ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Zgoda na nagrywanie egzaminu/zajęć jest dobrowolna, nagrania nie podlegają udostępnieniu w celach innych niż do badań naukowych.