1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

FIU COIL – Międzynarodowe nauczanie oparte na współpracy online

Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w ramach działania FIU COIL podjął współpracę z Wydziałem Medycyny i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu w Walencji (Facultades Medicina y Ciencias de la Salud  Universidad Católica de Valencia).

Efektem kooperacji będzie prowadzenie wspólnych międzynarodowych zajęć on-line dla studentów z obu uczelni w zakresie Podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych na pacjencie w stanie zagrożenia życia.

Liderami projektu i prowadzącymi nauczanie będą: z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Paweł Więch, prof. UR, natomiast z Katolickiego Uniwersytetu w Walencji dr Esther Navarro.

Pierwszym krokiem w realizacji wspólnego przedsięwzięcia był udział w kwietniu tego roku w zdalnym międzynarodowym szkoleniu prowadzonym przez pracowników FIU (Florida International University, Międzynarodowy Uniwersytet Florydy), dotyczącym idei FIU COIL, kolejnym będą zajęcia on-line, których realizacja zaplanowana została od końca października do połowy grudnia 2024 r.

Efektem działania ma być interdyscyplinarna współpraca i międzykulturowe zrozumienie wśród polskich i hiszpańskich studentów poprzez badanie globalnych wyzwań związanych z opieką zdrowotną.

Misją FIU COIL jest umożliwienie wszystkim studentom oraz wykładowcom nawiązania kontaktu z rówieśnikami na całym świecie w zakresie wspólnego nauczania, uczenia się, badań i innowacji on-line. Kluczowymi obszarami działania są wiedza i doświadczenie. Wiedza uczestników połączona z ich doświadczeniem stymuluje tworzenie sieci powiązań pozwalających na jej wykorzystanie z sukcesem (nowe pomysły, idee, rozwiązania).

COIL to międzynarodowa metodologia nauczania i uczenia się, wspomagana technologią i celowym projektowaniem programów nauczania. Dzięki COIL dwóch lub więcej partnerów z wydziałów zlokalizowanych w różnych krajach i instytucjach współpracuje w celu opracowania serii synchronicznych i asynchronicznych ćwiczeń, które ich studenci mogą wykonywać razem w międzynarodowych zespołach, korzystając z różnych narzędzi cyfrowej komunikacji i współpracy.  

COIL – Collaborative online International Learning

The Department of Nursing and Public Health of the College of Medical Sciences of the University of Rzeszów, as part of the FIU COIL initiative, has established a collaboration with the Faculty of Medicine and Health Sciences at the Catholic University of Valencia (Facultades Medicina y Ciencias de la Salud Universidad Católica de Valencia).

The result of this cooperation will be the delivery of joint international online classes for students from both institutions, focusing on Basic and advanced resuscitation procedures for patients in life-threatening conditions.

The project leaders and instructors will be Dr. hab. Paweł Więch, Professor at the University of Rzeszów, and Dr. Esther Navarro from the Catholic University of Valencia.

The first step in implementing this joint venture was participating in April this year in a remote international training conducted by FIU (Florida International University) staff, covering the FIU COIL concept. The next step will be online classes, scheduled to take place from the end of October to mid-December 2024.

The aim of this initiative is to foster interdisciplinary cooperation and intercultural understanding among Polish and Spanish students by exploring global healthcare challenges.

FIU COIL’s mission is to enable all students and faculty to engage with their diverse peers worldwide in collaborative teaching, learning, research, and innovation online. The key areas of activity are knowledge and experience. The participants’ knowledge combined with their experience stimulates the creation of a network of connections allowing its successful use (new ideas, ideas, solutions).COIL is an international teaching and learning methodology facilitated through technology and intentional curriculum design. With COIL, two or more faculty partners located in different countries and institutions collaborate to develop a series of synchronous and asynchronous activities for their students to complete together in international teams using a variety of digital communication and collaboration tools.


Posted on